นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ “การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ “การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนสังคมอิสลาม และโรงเรียนกฤษณาวิทยา

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

Read more

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.สข.3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test:NT) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ก.พ.2561 น

Read more

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดรอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561/ฮ.ศ.1439

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดรอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561/ฮ.ศ.1439

Read more

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561

วันที่ 28 ก.พ.2561 ก

Read more

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดคณะทำงานตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินการอ่านออก นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดคณะทำงานตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินการอ่านออก นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ในเขตอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และ สะเดา

Read more

กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

Read more

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์ฯ(ตาดีกา)นำร่อง 50 ศูนย์ ในเขตพัฒนาพิเศษ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและด้านบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์ฯ(ตาดีกา)นำร่อง 50 ศูนย์ ในเขตพัฒนาพิเศษ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและด้านบุคลากร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนตาดีกา

นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

Read more