คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมติดตามโครงการโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

Read more

บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และ นายสุชาติ ศิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนตาดีกา

นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

Read more

นายสุชาติ ซิรยานนท์ ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู)

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู)

Read more

การประชุมโครงการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓

Read more

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

Read more

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การขับเคลื่อนการทำงานระดับภาคและจังหวัด ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

Read more