โครงการสรุปผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษา O-Net/I-Net ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ในโครงการสรุปผล O-Net และ I-Net

Read more

โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในโครงการพระราชดำริฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุม “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนจริยศาสตร์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสอบ I-NET ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ I-NET ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนศาสน์สันติธรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

Read more