นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิิด (ตาดีกา)

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิิด (ตาดีกา) ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯตรวจความพร้อมการขอเปิดหลักสูตรฯ

นายอาคม สุชาติพงษ์ ร

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดโครงการอบรมการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Read more

โครงการสรุปผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษา O-Net/I-Net ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ในโครงการสรุปผล O-Net และ I-Net

Read more

โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในโครงการพระราชดำริฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุม “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนจริยศาสตร์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา

Read more