นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเตรียมการจัดสอบ Pre-Onet

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วน ๒

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯร่วมประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา นายอับดุลรอซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สช.อเทพา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอับดุลรอซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา นายอับดุลรอซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา ตรวจความพร้อมการขออนุญาตเพื่อจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอับดุลรอซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตเพื่อจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ

Read more

นักวิชาการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

นางศริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา STEM Education

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕

Read more

ผอ.สช.จ.สงขลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน

Read more

นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมการแถลงผลดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมงานการแถลงผลดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

การประชุมเตรียมพร้อมเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๕๙

Read more