นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกทุนออุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลารับทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

คณะกรรมการตรวจการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเบื้องต้นของอาคารเรียนและห้องเรียนประกอบในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนวิชาพื้นฐาน

นางสาวโยษิตา โอฑาตพงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๑๓ ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๑๓ ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Read more

สช.จ.สงขลาจัดติวเข้ม ๕ กลุ่มวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-net ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาอิสลามจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยี่ยมศูนย์สอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมสนามสอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนแจ้งวิทยา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโนราห์ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล

Read more