นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี

Read more

การประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ ณ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ปี ๒ รุ่นที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเสวนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการศึกษา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตาจุดดีน

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงาน “ความดีเพื่อพ่อ กศน.ชวนทำ”

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมงาน “ความดีเพื่อพ่อ กศน.ชวนทำ” โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จ.สงขลา

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนฯ

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Read more