สช.จ.สงขลา จัดประชุมทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนให้ข้าราชการส่วนภูมิภาค

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานองค์กรหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี

Read more

การประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ ณ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ปี ๒ รุ่นที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Read more