การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา และ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

Read more

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมบุคลากรประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

Read more

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

Read more

สช.จ.สงขลา จัดประชุมทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนให้ข้าราชการส่วนภูมิภาค

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานองค์กรหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี

Read more