นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ปี ๒ รุ่นที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเสวนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการศึกษา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตาจุดดีน

Read more