นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิยามูลนิธิ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more