นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๖

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๖ หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Read more

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖

Read more

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเขตพื้นที่อำเภอเทพา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more