ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัฐบาลคูเวต

กระทรวงอุดมศึกษาแห่งรัฐบาลคูเวตและมหาวิทยาลัยคูเวต ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ.๒๐๑๗/๒๐๑๘ จำนวน ๒ ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ในสาขาวิชานิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน สาขาอักษรศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมและจัดการนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา กศน.

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยมีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ได้แก่ การประกวดเรียงความ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ การประกวดหนังสั้น

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Read more

ขอเชิญโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์

สำนักงานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน และ ๒๖ กันยายน – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และส่งเยาวชนกลับภูมิลำเนาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๙ ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกศาสนาเข้าร่วมโครงการฯ โดยรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราและกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทราบผ่านระบบสารบรรณกลาง ระบบ My Office ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

โครงการยกย่องครูดีปูชนียบุคคลและเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาและครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านดารปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” และ “ครูดีของปวงประชา” ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานประกวดหนังสั้น หัวข้อ “โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

Read more