คู่มือโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์ฯตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐”

ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน คัดเลือกเด็กที่มีอายุ ๔ ปี ๖ เดือน – ๕ ปี ๖ เดือน ที่มีฟันดี ฟันสวย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) แห่งละ ๔ – ๕ คนเข้าร่วมประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐” ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ เต็นท์กระทรวงสาธารณสุข งานกาชาดจังหวัดสงขลา

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๔

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิก ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ ๒ ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Read more

โครงการออมเงินเพื่อความพอเพียงและพัฒนานักสหกรณ์สู่มืออาชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด กำหนดโครงการออมเงินเพื่อความพอเพียงและโครงการพัฒนานักสหกรณ์สู่มืออาชีพ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ๐๗๔-๕๘๒๘๘๑-๔ ต่อ ๒๐๓

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้

นย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา กำหนดจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ศว.ยะลา มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “โตไปฉันจะไม่โกง”

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “โตไปฉันจะไม่โกง” (รอบสุดท้าย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

Read more