ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

Read more

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา…..ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกช

Read more

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศปิดรับสมัครครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Read more

ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมนักกีฬาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเภทเยาวชนทีมชายและหญิง อายุ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ปี และประเภทประชาชนทีมชายและหญิง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรม “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ สื่อ และนวัตวกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับทุกวัย ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ปีที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนให้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียน

Read more