รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ส่งแบบรายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดจัดทำแบบรายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำเดือนของโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบได้จัดทำข้อมูลพร้อมรายงานให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ดังรายชื่อที่ปรากฎในเอกสารดาวน์โหลด

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำร่างกฎหมาย พรบ. ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้น จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

ขอเชิญส่งคำขวัญประกวดเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา จัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Read more

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้าน

Read more

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเปิดจองหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดทำหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา” เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับชาวสงขลา และเพื่อเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าของจังหวัด

Read more

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ใดสนใจอ่านคุณสมบัติที่กำหนดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน”

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเผยแพร่การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน”

Read more

ขอเชิญครูเข้าอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการเทคโนโลยีและการสื่อสาร : หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือดิจิตอล ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง

ด้วยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ได้จัดทำโครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง เพื่อฟื้นฟูเพลงกราวกีฬาซึ่งแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงประชาสัมพันธ์ และเปิดให้ดาว์นโหลด

Read more

รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ ๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประชุมมอบแนวทางดำเนินจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทงาน มี ๘ ประเภทงาน รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

Read more