ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา HP Reinventing Experiences

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา HP Reinventing Experiences ในงานจะได้พบกับการนำเสนอ Classroom of the Future ระบบการจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต โซลูชั่นเพื่อการจัดการห้องเรียน เทคโนโลยี

Read more

การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษารับถ้วยพระราชทานฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมไทย

Read more

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี)

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด จัดอบรม “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๖ ปี ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญรัตน์ นิลฉ่ำ โทร.๐๖๑-๓๙๗-๖๓๔๘

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิปะการแสดง อย่างน้อย ๑ ชนิด จะดำเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนร่วมงานมนุษย์+ธรรมนำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์+ธรรม”  นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณตำหนักเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก

Read more

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประเทศ

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด

Read more