สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

Read more

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจก. จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา” เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขามลายู

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษามลายู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ

Read more

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานการศึก

Read more

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการ ปสกช. กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ประกาศรับสมัครการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐ ( (๕) กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิง

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่านกำหนดจัดการประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ มีความรู้และความบันเทิงในเวลาเดียวกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการแข่งขัน แรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ตอนรักน้ำ รักป่า รักการศึกษาเอกชน เส้นทางหาดใหญ่-พัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more