นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อ.นาทวี

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านโหม่ย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทุ่งแหล และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)โพรงเข้ ในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานเปิดงาน STEM’DAY Education โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม STEM’DAY Education ณ หอประชุมโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

Read more

คณะกรรมการฯ สช.อ.นาทวี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป. ๑ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) และโรงเรียนสายชล อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดเรียนการสอนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

Read more

การประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมหารือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

Read more

สช.อ.นาทวี ลงพื้นที่ติดตามประชากรวัยเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและนักเรียนในภารกิจติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร สช.อ.นาทวี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Read more

การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.นาทวี

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม และโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more