นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)อ.สะบ้าย้อย

นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ในนามผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อย

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอูลูมิดดีน

คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วมร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอูลูมิดดีน ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

นางสาวศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (LAS) ของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย (อายุ ๓-๖ ปี) ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งพอ, ม.๔ ต.คูหา, ม.๒ และ ม.๔ ต.เขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อ.สะบ้าย้อย

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมนี้ได้มอบปฏิทินและอินผลัมให้ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมประชุม เนื่องในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ NT

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more