นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนฯ

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาธิการ เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

นายอาคม สุติพงษ์ (รองผอ.สช.สงขลา ปฏิบัติหน้าที ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more

ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี “มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทพา”

13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สช.เทพา ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

รองอาคม สุชาติพงษ์ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ปฏิบัติการ ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local Assessment System : LAS)

Read more

รองวาทิต มีสนุ่น เยี่ยม สช.อ.เทพา ในการดำเนินกาตรวจข้อสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 รองวาทิต มีสนุ่น เยี่ยมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ในการดำเนินกาตรวจข้อสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

Read more

ตรวเยี่ยม สนามสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ตรวเยี่ยม สนามสอบ การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา

Read more

คณะกรรมการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับอำเภอ)

เมื่อ วันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับอำเภอ) ได้ลงตรวจเยี่ยมและตรวจความซ้ำซ้อนของนักเรียน โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เทพา

Read more

ท่านรองอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดค่ายลูกเสือ และบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่องการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์

Read more